Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

alone-again
alone-again
Chodź,  patrz, jak walczę.
— M.Rozynek 'Siłacz'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadotkliwie dotkliwie
alone-again
alone-again
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
alone-again
alone-again
0217 4469 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotkliwie dotkliwie
alone-again
0785 43ab 390

June 10 2019

alone-again
alone-again
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacontigo contigo
alone-again
3979 e6dc 390
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
alone-again
6101 c187 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viamefir mefir
alone-again
alone-again
alone-again
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz. 
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromlovvie lovvie viacontigo contigo
alone-again
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarock-sex-love rock-sex-love

May 30 2019

alone-again
alone-again
alone-again
alone-again
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl